Məxfilik Siyasəti

Məhz bu Məxfilik Siyasətinin məqsədi, Aysudem İthalat İhracat LTD MMC (“Şirkət”) tərəfi dən işlədilməktə olan www.bonpoppy.az internet saytının (“Sayt”) işlənməsi  əsnasında  Sayt istifadəçiləri / üzvləri / ziyarətçiləri (“Məlumat verən”) tərəfindən Şirkət ilə paylaşılan və ya Şirket’in, məlumat Sahibinin Saytı istifadəsi zamanı çıxardığı şəxsi məlumatların istifadəsinə bağlı qayda  və şərtləri aşkar etməkdir.

Məlumat verən, Məhz bu Məxfilik Siyasəti ilə fərdi məlumatlarının işlənməsinə dair olaraq aydınladılmış olduğunu və fərdi məlumatlarının burada göstərilən şəkildə istifadəsinə razılıq etdiyini bəyan edir.

Hansı Məlumatlar işlənməkdədir?

Məhz bu başlıq altında, Şirkət tərəfindən işlənən və şəxsi məlumatların qorunması qanununa uyğun olaraq fərdi məlumat sayılan məlumatların hansıları olduğu sıralanmışdır. Əksi açıqca göstərilmədikdə, Məhz bu Məxfilik Siyasəti çərçivəsində ərz edilən hökm və şərtlər daxilində “şəxsi məlumat” ifadəsi aşağıda iştirak edən məlumatları əhatə edəcək.

» Şəxsiyyət məlumatı
» Əlaqə məlumatları
» Yer məlumatları
» İstifadəçi Məlumatı
» Maliyyə məlumatları
» Şəxsi məlumatlar
» Xüsusi xarakterli şəxsi məlumatlar

Məlumat sahibi, Sayt’da Şirkət ilə “Xüsusi xarakterli şəxsi məlumatlarını” (irqi, etnik mənşəyi, siyasi düşüncəsi, fəlsəfi inancı, dini, məzhəbi və ya digər inancları, geyim və paltarı, dərnək, vəqf ya da həmkarlar ittifaqı üzvlüyü, sağlamlığı, cinsi həyatı, cəza məhkum və təhlükəsizlik tedbirleriyle əlaqədar məlumatları ilə biometrik və genetika məlumatları) də paylaşa biləcək  olub, Məlumat verən bu vəziyyətlərdə adı keçən məlumatlarının məhz bu Məxfilik Siyasətində göstərilən çərçivədə, göstərilən məqsədlərlə işlənməsinə açıqca razılıq edir.

Şəxsi Məlumatların Qorunması Qanununun 3. və 7. maddələri dairesince, geri qaytarıla bilməyəcək şəkildə anonim hala gətirilən məlumatlar, adı çekilən qanun müddəalarına uyğun olaraq fərdi məlumatlar olaraq qəbul edilməyəcək və bu məlumatlara bağlı emal fəaliyyətləri məhz bu Məxfilik Siyasəti hökmləri ilə bağlı olmadan reallaşdıracaq.

Məlumat hansı məqsədlər üçün istifadə olunur?

Şirkət, Məlumat verən tərəfindən təmin edilən şəxsi məlumatları, Aysudem İthalat İhracat LTD MMC tərəfindən həyata keçirilən ticari fəaliyyətlərin reallaşdırılması üçün əlaqədar iş bölmələri tərəfindən lazımi işlərin edilməsi və buna bağlı iş proseslərinin aparılması, Aysudem İthalat İhracat LTD MMCAysudem İthalat İhracat LTD MMC’in iş əlaqəsi içərisində olan əlaqədar şəxslərin hüquqi, texniki və kommersiya-iş təhlükəsizliyinin təmini ilə Aysudem İthalat İhracat LTD MMC’in kommersiya və / və ya iş strategiyalarının planlaşdırılması və icrası məqsədilə işlenebilecektir.

Şirkət, Şəxsi Məlumatların Qorunması Qanununun 5 və 8. maddələrinə uyğun olaraq və / və ya əlaqədar qanunvericiliklərindəki istisnaların olması halında şəxsi məlumatları Məlumat Sahibinin ayrıca razılığını almadan işləyə biləcək və üçüncü şəxslərlə paylaşabilecektir. Bu vəziyyətlərin önəmliləri aşağıda göstərilmişdir:

» Qanunda aydın şəkildə qeyd olunmalıdır.
» Hərəkəti Qeyri-mümkünlük səbəbiylə razılığını açıklayamayacak, vəziyyətdə olan və ya razılığına hüquqi etibarlılıq tanınmayan şəxsin özünün ya da bir başqasının həyatı və ya bədən bütövlüyünün qorunması üçün zəruri olması,
» Məlumat sahibi ilə Şirkət arasında hər hansı bir müqavilənin qurulması və ya ifasıyla birbaşa əlaqədar olması şərti ilə, şəxsi məlumatların işlənməsinin zəruri olması,
» Şirkətin hüquqi öhdəliklərini yerinə gətirə bilməsi üçün zəruri olması,
» Məlumat Sahibi özü tərəfindən ictimaiyyətə açıqlanma etdikdə,
» Bir hüququn qurulması, istifadə edilməsi və ya qorunması üçün məlumat işləməyin zəruri olması,
» Data Sahibinin əsas hüquq və azadlıqlarına zərər verməmək şərti ilə, Şirket’in qanuni mənfəətləri üçün məlumatların işlənməsinin zəruri olması.

Məlumatlara kimlər daxil ola bilər?

Şirkət, Data Sahibinə aid şəxsi məlumatları və bu şəxsi məlumatları istifadə edilərək əldə etdiyi yeni məlumatları, məhz bu Məxfilik Siyasəti ilə təyin olunan məqsədlərin reallaşdırılabilməsi üçün Şirkətin xidmətlərindən faydalandığı üçüncü şəxslərə, sözü gedən xidmətlərin təmini məqsədiylə məhdud olmaq üzrə axtarılabiləcəkdir. Şirkət həmçinin, məhz bu Məxfilik Siyasəti ‘ndə göstərilən məqsədlər daxilində məlumatları Bonpoppy.az və digər qrup şirkətlərinə dəaxtarılabiləcəkdir.

Məlumat verən, yuxarıda göstərilən məqsədlərlə məhdud olmaq qeydi ilə bəhsi keçən üçüncü tərəflərin Məlumat Sahibinin fərdi məlumatlarını dünyanın hər yerindəki serverlərində saxlayabiləcəğini, bu xüsusa əvvəlcədən razılıq etdiyini qəbul edər.

Məlumatlara Giriş Haqqi və Düzəltmə Tələbləri Haqqinda

Qanunun 11. maddəsinə uyğun olaraq məlumatların sahibləri,

» Şəxsi məlumatların işlənib işlenmediğini öyrənmə,
» Şəxsi məlumatları daxil edilmişsə,buna bağlı məlumat tələb etmə,
» Şəxsi məlumatların işlənmə məqsədini və bunların məqsədinə uyğun müvafiq şəkildə istifadə olunub olunmadığını öğrənmə,
» Ölkədə və xaricdəki şəxsi məlumatlarınköçürüldüyü üçüncü kəsləri bilmə,
» Şəxsi məlumatların əksik və ya səhv işlənmiş olması halında bunların düzəldilməsini istəmə və bu çərçivədə edilən əməliyyatın Şəxsi məlumatların köçürüldüyü üçüncü şəxslərə bildirilməsini istəmə,
» Qanun və əlaqədar digər qanun müddəalarına uyğun olaraq işlənmiş olmasına baxmayaraq, işlənməsini tələb edən səbəblərin aradan qalxması halında fərdi məlumatların silinməsini və ya yox edilməsini istəmə və bu çərçivədə edilən əməliyyatın Şəxsi məlumatların köçürüldüyü üçüncü şəxslərə bildirilməsini istəmə,
» İşlənən məlumatların məxsusi olaraq avtomatik sistemlər vasitəsiylə analiz edilməsi surətiylə adamın özü əleyhinə bir nəticənin ortaya çıxmasına etiraz etmə,
» Şəxsi məlumatların qanuna zidd olaraq işlənməsi səbəbiylə zərərə uğraması halında zərərin aradan qaldırılmasını tələb etmək hüquqlarına malikdir.

Söz mövzusu hüquqlar, şəxsi məlumat sahibləri tərəfindən veb saytımızdakı ünsiyyət bölməsindən çatdırılması halında 30 (otuz) gün içərisində dəyərləndirilərək nəticələndiriləcək. Tələblərə bağlı olaraq hər hansı bir ödəniş tələb edilməyəcək.

Məlumat verən, məhz bu Məxfilik Siyasətinə mövzu məlumatlarının tam, doğru və aktual olduğunu, bu məlumatlarda hər hansı bir dəyişiklik olması halında bunları dərhal aktuallaşdıracağını öhdəsinə götürür. Məlumat Sahibinin aktual məlumatları təmin etməmiş olması halında Şirket’in hər hansı bir məsuliyyəti olmayacaq.

Məlumat verən, hər hansı bir şəxsi məlumatının Şirkət tərəfindən istifadə ediləməməsi  ilə nəticələnəcək bir istəyi olması halında Saytın işləyişindən tam olaraq istifadə  edə bilməyəcəyini qəbul ilə bu çərçivədə doğacaq hər cür məsuliyyətin özünə aid olacağını bəyan edir.

Fərdi Məlumatların Saxlanılması Müddəti

Şirkət, Məlumat  verən tərəfindən təmin edilən şəxsi məlumatları, yuxarıda göstərilən işləmə məqsədlərinin tələb etdirdiyi müddət ərzində saxlayacaqdır.

Buna əlavə olaraq, Şirkət, Məlumat verən ilə arasında yarana biləcək hər hansı bir mübahisə vəziyyətində, mübahisə çərçivəsində lazımi müdafiə etmələri reallaşdırabilməsi məqsədiylə məhdud olmaq üzrə və əlaqədar qanunvericiliyə uyğun olaraq müəyyənləşdirilən vaxt müddətində fərdi məlumatları saxlaya bilər.

Məlumat Təhlükəsizliyi ilə əlaqədar Tədbirlər və Öhdəliklər

Şirkət, əlaqədar qanunvericiliklə təyin olunan və ya bu Məxfilik Siyasətində  ifadə edilən şərtlərdə,

» fərdi məlumatların hüquqa zidd olaraq işlənməməsini
» fərdi məlumatlara hüquqa zidd olaraq çatabilməməsini  və
» fərdi məlumatların mühafizəsini təmin etmək məqsədi ilə müvafiq təhlükəsizlik səviyyəsini təmin etmək üçün lazımlı texniki və idari tədbirləri almağı, lazımlı yoxlamaları etdirməyi öhdəsinə götürür.

Şirkət, məlumat  verən haqqında əldə etdiyi şəxsi məlumatları məhz bu Məxfilik Siyasəti və fərdi məlumatların qorunması Qanunu müddəalarına zidd olaraq başqasına açıqlaya bilməz və emal məqsədi xaricində istifadə edə bilməz.

Sayt üzərindən başqa tətbiqlərə  link verilməsi halında, Şirkət tətbiqlərin məxfilik siyasəti və məzmunlarına bağlı olaraq hər hansı bir məsuliyyət daşımır.

Çərəzlər (Cooki’ler)

İnternet saytımızdan ən səmərəli şəkildə istifadə etməniz  və istifadəçi təcrübənizi artırmaq üçün Çərəzlər (Cookie) istifadə edirik. Çərəz (Cookie)  istifadə edilməsini seçim etməsəniz brauzerinizin parametrlərindən  çərəzləri (Cookie)  silə bilər ya da maneə törədə bilərsiniz. Ancaq bunun internet saytımızı istifadənizə təsir edə biləcəyini xatırlatmaq istəyirik. Brauzerinizin  çərəz parametrlarınızı deyişdirmediyiniz müddətcə bu saytda çərəz istifadəsini qəbul etdiyinizi fərz edəcəyiq.

Çerez nədir və niyə istifadə olunur?

Çərəzlər, ziyarət etdiyiniz internet saytları tərəfindən brauzerlər vasitəsilə cihaz və ya şəbəkə serverinə saxlanılan kiçik mətn fayllarıdır. Çerezlər haqqında daha ətraflı məlumat üçün: http://www.aboutcookies.org/  və http://www.allaboutcookies.org/  saytlarını ziyarət edə bilərsiniz. İnternet Saytımızda çərəzlərin istifadə edilməsinin əsas məqsədları aşağıdakılardır:

  1. İnternet saytının funksionallığını və fəallığını artırmaq yolu ilə sizlərə təqdim edilən xidmətləri inkişaf etdirmək,
  2. İnternet Saytını yaxşılaşdırmaq və İnternet Saytı üzərindən yeni xüsusiyyətlər təqdim etmək və təqdim edilən xüsusiyyətləri sizlərin seçimlərinə görə Şəxsidiləşdirmək;
  3. İnternet saytının, sizin və Şirkətimizin hüquqi və kommersiya təhlükəsizliyinin təminini təmin etmək.

İnternet Saytımızda İstifadə edilən çərəzlərin Kateqoriyalari

Texniki Çərəzlər (Technical Cookies) Texniki çərəzlər ilə internet saytının işləməsi təmin edilməkdə, internet saytının işləməyən səhifələri və sahələri təsbit edilər.
Flash Çərəzləri (Flash Cookies) İnternet saytında olan şəkil və ya səs məzmunlarını aktivləşdirmək üçün istifadə olunan çərəz növləridir.
Analitik Çərəzlər (Analytical Cookies) Analitik çərəzlər ilə internet saytını ziyarət edənlərin sayları, internet saytında göstərilən səhifələrin təsbiti, internet saytı ziyarət saatları, internet saytı səhifələri sürüşdürmə hərəkətləri kimi analitik nəticələrin istehsalını təmin edən çərəzlərdir.

Çerezlərin istifadəsi məlumat sahibləri tərəfindən qarşısı alına bilərmi?

Brauzerinizin parametrlərini dəyişdirərək çərəzlərə aid seçimlərinizi şəxsiləşdirmək imkanına maliksiniz.

Google Chrome http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Safari https://support.apple.com/kb/ph19214?
Microsoft Edge https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Məxfilik Siyasətindəki Dəyişikliklər

Şirkət məhz bu Məxfilik Siyasətinin şərtlərini istənilən vaxt dəyişə bilər. Aktual Məxfilik Siyasəti, Məlumat Sahibinə hər hansı bir üsulla təqdim edildiyi tarixdə qüvvəyə minir.